spikyzoo.pl - internetowy sklep z artykułami dla zwierząt

Szukaj

Wpisz szukany produkt


Wyszukiwanie zaawansowane
e-Płatności
Szybkie płatności bankowe, płatności kartą kredytową i debetową.

Przelewy24
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego spikyzoo.pl

Sklep internetowy  spikyzoo.pl, (dalej jako spikyzoo.pl), prowadzony jest przez firmę E-commerce Maciej Michalski (dalej jako: Sklep), wpisaną przez Burmistrza Miasta Pułtusk do ewidencji działalności gospodarczej. Siedziba firmy znajduje się w Pułtusku, ul. 11 listopada 4/8. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 5681590487, Regon:146245820.

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: Regulamin) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem  pl.
 2. Sklep internetowy spikyzoo.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
 • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej,
 • minimalna rozdzielczość ekranu 1280x800 pikseli.
 II Zamówienia
       1.Do złożenia zamówienia klient musi:
 • zaakceptować Regulamin,
 • wypełnić formularz zamówienia,
 • zatwierdzić poprawność wypełnionego formularza.
 1. Zamówienia od klientów są przyjmowane przez Sklep całą dobę. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą od godz. 9:00 następnego dnia roboczego.
 2. pl realizuje zamówienia na terenie całej Polski.
 3. Informacje o Towarach prezentowane na stronach spikyzoo.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego, lecz są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert.
 4. Klient, przesyłając do spikyzoo.pl zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Towarów ze Sklepem. Wysłane przez spikyzoo.pl potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sklepem.
 5. W sprawach dotyczących zamówienia spikyzoo.pl będzie kontaktował się z Klientem w formie korespondencji elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia, lub telefonicznie na numer podany przy składaniu zamówienia.
 6. W przypadku niedostępności produktu oferowanego w spikyzoo.pl i zamówionego przez Klienta, spikyzoo.pl poinformuje o tym niezwłocznie Klienta w treści wysłanej korespondencji elektronicznej.
 7. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 8. Zmiana w zamówieniu lub jego anulowanie może być dokonane najpóźniej do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Warunkiem wprowadzenia zmian w zamówieniu jest potwierdzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e- mail) prawidłowości przesłanych przez spikyzoo.pl zmian w zamówieniu.
 III Płatność i dostawa
 1. Realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu otrzymania płatności na rachunek bankowy spikyzoo.pl w przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem. W przypadku wybory płatności za pobraniem realizacja następuje po złożeniu zamówienia przez Klienta.
 2. Dostępne sposoby płatności dostępne są w zakładce Sposoby płatności.
 3. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta spikyzoo.pl nie jest wiążąca i zamówienie zostaje anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Bezpośrednio po dokonaniu płatności albo wyborze sposobu płatności za pobraniem, Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie nadania przesyłki, numer listu przewozowego oraz dokument zakupu- oryginał faktury VAT w formie elektronicznej.
 5. Przesyłka oprócz zamówionego Towaru, zawiera: kartę gwarancyjną- w przypadku towarów ją posiadających.
 6. Zamówiony Towar spikyzoo.pl wysyła za pośrednictwem firmy wysyłkowej DPD.
 7. Koszty dostawy określone są na stronie internetowej w zakładce Koszt dostawy.
 8. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 3 dni roboczych i jest uzależniony od dostępności danego produktu oraz wybranej formy płatności.
 9. W przypadku, gdy Klient wprowadza zmiany w zamówieniach, powyższy termin biegnie na nowo od dnia potwierdzenia zmiany przez Klienta.
 10. Klient odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania istnieje możliwość sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
IV Odstąpienie od umowy.
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Sklep dla swoich klientów wydłuża ten termin do 30 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sklepu. 
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a to, co strony wzajemnie świadczyły, podlega zwrotowi.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. Zakupiony towar należy zwrócić Sklepowi. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem na adres Sklepu.
 4. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 5. Zwrot dokonanych przez Konsumenta płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi przysługuje zwrot poniesionych pierwotnie kosztów dostawy zakupionego towaru, jednak w kwocie nie wyższej niż koszt oferowanego przez spikyzoo.pl najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy. Za datę dokonania zwrotu płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Sklepu.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej, w sposób wykraczający poza konieczny, do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.
V Warunki gwarancji
 1. Towary sprzedawane przez Sklep są objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora.
 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
 • korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji- w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do podmiotu udzielającego gwarancji, a Sklep występuje jako pośrednik przekazujący reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego lub Sklepu,
 • korzystając z uprawnień przysługujących mu do Sklepu z tytułu rękojmi- w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień §6 Regulaminu.
VI Procedura reklamacji
 1. Sklep ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (słownie: dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.
 2. Reklamacje należy składać na adres siedziby Sklepu.
 3. Składając reklamację, należy dostarczyć do Sklepu reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.
 4. W ramach reklamacji Klient może

                a) zażądać obniżenia ceny,

                b) odstąpić od umowy, jedynie w sytuacji, gdy wada jest istotna,

                c) zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

                d) zażądać usunięcia wady.

 1. W przypadku pierwszej reklamacji towaru Sklep może nie uwzględnić żądania obniżenia ceny lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim przypadku niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, Sklep wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad lub wadę usunie.
 2. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast zaproponowanej przez Sklep wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.
 3. Jeżeli zarówno wymiana rzeczy na wolną od wad, jak i usunięcia wady okaże się niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów , Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę.
 4. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji do jego siedziby.

       9. Klient traci uprawnienia określone w niniejszym paragrafie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności                  towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie.

VII Własność intelektualna

 Wykorzystywanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej spikyzoo.pl ( w szczególności zdjęć, opisów towarów, znaków towarowych) bez pisemnej zgody Sklepu jest zabronione.

VIII  Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Przed złożeniem zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Sklep w celu realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz świadczenia usług.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów oraz w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup.
 3. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe w skutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 4. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 5. Administratorem danych osobowych jest E-commerce Maciej Michalski, wpisany przez Burmistrza Miasta Pułtusk do ewidencji działalności gospodarczej pod nr NIP 5681590487.
 6. Klient ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. W przypadku, gdy udostępnione dane są niezbędne do korzystania z usług lub realizacji umowy sprzedaży, żądanie zaprzestania przetwarzania tych danych jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia usług lub rezygnacją ze złożonego zamówienia.
 7. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odnośniku Zapisz się do newslettera. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej (e-mail) informację o aktualnych promocjach na spikyzoo.pl. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty newslettera.
IX Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od 12.02.2017r. Treść regulaminu dostępna jest na stronie spikyzoo.pl
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie spikyzoo.pl. Zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. Klienci posiadający Konto w spikyzoo.pl zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy rejestracji. Jeżeli w terminie 14 dni od daty poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu, nie prześle on na adres poczty elektronicznej (e- mail): biuro@spikyzoo.pl oświadczenia o braku akceptacji wprowadzonych zmian, uznaje się, że zaakceptował zmiany Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz 827).

...jest pusty

Bezpieczeństwo zakupów
Bezpieczne zakupy zapewnia
Certyfikat RapidSSL
BLOG
blog-spikyzoo.pl
Zapraszamy do odwiedzenia naszego powstającego bloga, poświeconego aktywnemu spędzaniu czasu ze swoim pupilem.
Szybki kontakt
biuro@spikyzoo.pl


23 307 05 69
pn.-pt. 9:00- 16:00


530 54 33 54
pn.-pt. 9:00- 16:00
Sprzedaję na Allegro
Zobacz moje aukcje na Allegro
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.